Polityka prywatności

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  1. DANE OSOBOWE I ADMINISTRATOR:

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanym dalej „RODO”), oraz w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń umowy - atrt.6 ust.1 lit. c, RODO.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych (gromadzonych za pośrednictwem formularzy kontaktowych zamieszczonych na portalu temar.com.pl) jest każda z poniższych spółek wchodząca w skład jednej grupy kapitałowej:
a.) TEMAR DOM S.A., z siedzibą we Wrocławiu 53-301, przy ul. Ślężnej 27B.
b.) INWEST TEMAR AM S.A. Sp. K., z siedzibą we Wrocławiu 53-301, przy ul. Ślężnej 27B.
c.) TEMAR AM S.A. FOKUS Sp.K., z siedzibą we Wrocławiu 53-301, przy ul. Ślężnej 27B.
d.) TEMAR AM S.A. AVANTI Sp.K., z siedzibą we Wrocławiu 53-301, przy ul. Ślężnej 27B.
e.) AMT Mirosław Jakubiak, Albin Paluszkiewicz Sp.J. z siedzibą we Wroclawiu 53-301 Wrocław przy ul.Ślężna 27B
g) TEMAR AVANTI Sp. z o.o. z siedzibą we Wroclawiu 53-301 Wrocław przy ul.Ślężna 27B
Każda z powyższych spółek zwana jest dalej „Administratorem”, a wszystkie spółki łącznie zwane są dalej „Administratorami”. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją przysługujących Pani/Panu praw można się kontaktować z Administratorami poprzez email: iod@temar.com.pl

 


2. CEL PRZETWARZANIA DANYCH:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach:
a.) świadczenia usługi rezerwacji mieszkań, za pośrednictwem strony www.temar.com.pl. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b.) sprzedaży produktów oferowanych przez Administratora - podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b, RODO),
c.) marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f, RODO),
d.) rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Adminiostratora – (art. 6 ust. 1 lit. f, RODO),
e.) wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną - wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika - podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b, RODO)

 


3. ZASADY GROMADZENIA DANYCH:

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest :
a.) dobrowolne, przy czym niepodanie danych osobowych w celu przygotowania i przesłania oferty drogą elektroniczną lub/i telefoniczną, będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji tych celów;
b.) dobrowolne, przy czym niepodanie danych osobowych w celu otrzymywania informacji handlowych oraz marketingowych w odniesieniu do produktów własnych i usług własnych drogą elektroniczną lub/i telefoniczną będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji tych celów;
c.) w przypadku zawarcia umowy, podanie danych osobowych jest warunkiem umownym, gdzie niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy oraz realizacji postanowień w niej zawartych. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

 


4. ODBIORCY DANYCH:

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a.) pracownicy i współpracownicy Administratora,
b.) podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora w szczególności usługi informatyczne, marketingowe i telekomunikacyjne, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych,
c.) podmioty prowadzące portale internetowe, które prezentują oferty sprzedaży nieruchomości (jeżeli Pani/Pana zgoda została zebrana za ich pośrednictwem),
d.) podmioty uprawnione do otrzymywania Danych Osobowychna podstawie przepisów prawa,
e.) pośrednicy nieruchomości (jeżeli Pani/Pana zgoda została zebrana za ich pośrednictwem),
f.) dostawcy usług prawnych i doradczych oraz wspierający administratora w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelarie i biura prawne, podatkowe).

 


5. PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH:

Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 


II. PLIKI COOKIES

W związku z udostępnianiem zawartości strony internetowej www.temar.com.pl stosuje się tzw. "ciasteczka" (ang. "cookies").


Czym są pliki "cookies"?

Pliki "cookies" to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. "Cookies" zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 


Do czego służą pliki "cookies"?

Pliki "cookies" wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownik korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. Cookies są wykorzystywane również do określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów reklamowych w sieciach reklamowych w szczególności w sieci Google. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.

 


Zarządzaj swoimi zgodami