TEMAR Deweloper

Skontaktuj się z nami
Napisz do nas
Godziny otwarcia
pn-pt: 8:30 16:30

Znajdź nowe mieszkanie

Powierzchnia
 • 10 m2
 • 20 m2
 • 30 m2
 • 40 m2
 • 50 m2
 • 60 m2
 • 70 m2
 • 80 m2
 • 90 m2
 • 100 m2
 • 110 m2
 • 120 m2
 • 130 m2
 • 140 m2
 • 150 m2
 • 160 m2
 • 170 m2
 • 180 m2
 • 190 m2
 • 200 m2
 • 250 m2
 • 300 m2
Cena
 • 50 000
 • 100 000
 • 150 000
 • 200 000
 • 250 000
 • 300 000
 • 350 000
 • 400 000
 • 450 000
 • 500 000
 • 1 000 000
 • 1 500 000
 • 2 000 000
Liczba pokoi
Typ lokalu
Inwestycja

Kodeks Dobrych Praktyk PZFD

Kodeks Dobrych Praktyk PZFD

Zasady obowiązujące Dewelopera
Przed rozpoczęciem inwestycji:
 • Firma deweloperska będąca członkiem Polskiego Związku Firm Deweloperskich ( PZFD ) udostępni Klientowi pełne i kompleksowe informacje o projekcie inwestycji, która będzie realizowana, w tym projekt umowy
 • Firma deweloperska będąca członkiem PZFD zapewni profesjonalną pomoc przy realizacji indywidualnego projektu
 • Żadna z Firm deweloperskich będących członkiem PZFD nie podejmie się realizacji projektu, jeżeli uzna, iż nie jest w stanie wykonać planowanej inwestycji terminowo i profesjonalnie;
 • Firma deweloperska powinna zapewnić odpowiednie ubezpieczenie inwestycji;
 • Umowa powinna być sformułowana jednoznacznie i w sposób zrozumiały;
 • Umowa nie może wyłączać lub istotnie ograniczać odpowiedzialności Firmy deweloperskiej będącej członkiem PZFD, oraz określi sankcje za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, będzie respektować zasady równości stron;
 Umowa powinna zawierać następujące elementy:
 • opis przedmiotu umowy,
 • termin rozpoczęcia realizacji inwestycji,
 • czas realizacji inwestycji
 • zobowiązanie, iż roboty budowlane wykonywane przez firmy wykonawcze na rzecz Firmy deweloperskiej będącej członkiem PZFD objęte są rękojmią i co najmniej trzyletnią gwarancją,
 • cenę z podziałem na elementy składowe oraz warunki płatności,
 • informację o zastosowanych materiałach i technologiach użytych do realizacji budowy;
Podczas realizacji inwestycji:
 • Firma deweloperska będąca członkiem PZFD prowadzić będzie prace zgodnie z umową zawartą z Klientem oraz zobowiązuje się na bieżąco informować go o postępach prac, zapewniając w tym celu prawo wstępu na teren budowy;       
 • Jeżeli pojawią się przeszkody lub opóźnienia mogące mieć wpływ na dotrzymanie terminu realizacji inwestycji, Klient powinien być jak najszybciej poinformowany o tym zdarzeniu;
 • Jeżeli w trakcie realizacji inwestycji powstały jakieś dodatkowe koszty lub nastąpiły zmiany, Firma deweloperska będąca członkiem PZFD powinna uprzedzić o tym fakcie, a w razie gdyby mogło to prowadzić do wzrostu ceny lokalu, uzyskać zgodę Klienta na wskazane zmiany w formie pisemnej - chyba, że strony uzgodniły inny sposób postępowania w razie zaistnienia wyżej opisanych okoliczności;
Po zakończeniu inwestycji:
 • Firma deweloperska będąca członkiem PZFD pozostawi teren realizacji inwestycji uporządkowany i zagospodarowany zgodnie z ustalonym wcześniej planem, a jeżeli przedmiotem umowy jest wykonanie lokalu "pod klucz" - lokal Klienta będzie przekazywany: czysty, gotowy do zamieszkania;
 • Klientowi zostaną wręczone odpowiednie instrukcje i gwarancje oraz zostanie on poinformowany o zasadach prowadzenia prac konserwacyjnych i eksploatacji;
 • Niezwłocznie i w uzgodnieniu z Klientem zostanie ustalona data usunięcia usterek, które mogą pojawić się w okresie gwarancji lub rękojmi;
 • Firma deweloperska podejmie działania w celu zorganizowania zarządu nieruchomością oraz udzieli pomocy przy organizowaniu wspólnot mieszkaniowych;

Zasady obowiązujące Klienta kupującego nieruchomości mieszkaniowe

Przed rozpoczęciem inwestycji:
 • Klient, który planuje zakup mieszkania powinien zebrać informację o kilku firmach sprzedających mieszkania i upewnić się jakiego mieszkania poszukuje;       
 • Klient powinien upewnić się czy ma wystarczającą ilość środków pieniężnych, które są niezbędne do nabycia planowanej inwestycji
 • Klient powinien przy wyborze Firmy deweloperskiej sprawdzić czy posiada ona odpowiednie doświadczenie, które jest niezbędne do realizacji planowanej przez niego inwestycji;
 • Klient powinien upewnić się czy umowa jest dla niego jasna i zrozumiała oraz czy została podpisana przez dwie strony;
 • Klient powinien upewnić się jaki jest stan prawny terenu na którym Firma deweloperska realizuje inwestycję; (np. sprawdzić akt własności i pozwolenie na budowę)
Podczas realizacji inwestycji:
 • Klient powinien starać się utrzymywać dobre stosunki z Firmą deweloperską a jeżeli ma jakieś wątpliwości lub zastrzeżenia do realizowanej inwestycji powinien je jak najszybciej wyjaśnić;       
 • Klient powinien informować na piśmie o planowanych zmianach;
 • Klient zobowiązany jest dokonywać płatności w terminach ustalonych w umowie oraz przestrzegać pozostałych warunków umowy;
Po zakończeniu inwestycji:
 • Klient powinien niezwłocznie informować o stwierdzonych usterkach zgłaszając je na piśmie;       
 • Klient powinien przystąpić do zawarcia umowy notarialnej kupna lokalu w wyznaczonym terminie
 • Klient zobowiązany jest:
            - użytkować lokal zgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcją obsługi,
            - dbać o nieruchomość wspólną i własność innych współwłaścicieli,           
            - pokrywać koszty związane z eksploatacją mieszkania i utrzymaniem nieruchomości wspólnej od chwili przejęcia lokalu;

Przepisy Końcowe

Realizacja postanowień Kodeksu:
 • Wszelkie sprawy związane z naruszeniem przepisów niniejszego Kodeksu rozstrzygane są przez Zarząd PZFD;
 • Każde naruszenie postanowień niniejszego Kodeksu może być zgłoszone do Biura Skarg i Wniosków przez Klienta. Zgłoszenie takie powinno mieć formę pisemną i zawierać wszelką przydatną dokumentacje naruszenia postanowień Kodeksu;
 • O toczącym się postępowaniu musi być poinformowany zainteresowany podmiot. Klient powinien otrzymać pisemną odpowiedź o sposobie rozstrzygnięcia skargi w terminie 30 dni;
 • W przypadku stwierdzenia przez Zarząd naruszenia postanowień Kodeksu przez Firmę deweloperską, Zarząd wyznaczy przedsiębiorcy odpowiedni termin ostatecznego odstąpienia od praktyk naruszających Kodeks. W przypadku notorycznego naruszenia Kodeksu przez przedsiębiorcę, Zarząd może wykluczyć go z członkostwa w PZFD oraz podać tę informację do publicznej wiadomości;
 • Pozwana Firma deweloperska zostanie poinformowana o orzeczeniu Zarządu oraz o nałożonych na nią ewentualnych sankcjach. Informacje te zostaną również podane do wiadomości wszystkich członków PZFD;
Zmiany Kodeksu:
        Zarząd PZFD może wprowadzić zmiany i poprawki do niniejszego Kodeksu w dowolnym czasie, które zostaną podane do publicznej wiadomości.

 

Skontaktuj się z nami

Kontakt

TEMAR DOM S.A.
53-301 Wrocław, ul. Ślężna 27 B;

Zadzwoń: 71 78 33 000

Napisz: temar@temar.com.pl

Godziny otwarcia: pn-pt: 8:30 16:30

Polityka prywatności | © All Rights Reserved 2016